Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας

logo Πωλητής
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν.2238/94 για το εισόδημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 Ν.2459/97 για τον ΦΜΑΠ.
 • Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31/12/1984 απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.
 • Αν το ακίνητο έχει χτιστεί μετά το 1983, απαιτείται η άδεια οικοδομής.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ της περιοχής του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο. Για την έκδοσή του απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος.
 • Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται το σχετικό απόσπασμα από την υπηρεσία του κτηματολογίου.
 • Αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε κλπ., απαιτείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.
 • Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου ή μονοκατοικίας, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.
Αγοραστής
Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα:
 • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
 • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων)
Ο ΦΜΑ καταβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, ώστε κατά την υπογραφή του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου.Ο φόρος υπολογίζεται στην αξία του συμβολαίου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή. Στην αγορά κατοικίας, για τα πρώτα 15.000 € το ποσοστό του φόρου είναι 9%, ενώ για το υπόλοιπο ποσό είναι 11%. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία, έως ποσού 65.000 € για τον άγαμο, 100.000 € για τον έγγαμο, 20.000 € για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά και 30.000 € για το τρίτο παιδί. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται δημοτικός φόρος 3%. Τα αντίστοιχα ποσά για αγορά οικοπέδου, διαφοροποιούνται προς τα κάτω.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο 2% επί του πραγματικού τιμήματος και επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
Οφείλεται από τον πωλητή. Ο συντελεστής καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, από 0,25 ‰ ως 0,35 ‰ περίπου.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
Τα δικαιώματα του Υποθηκοφυλακείου καθορίζονται σε 4,5‰ της αξίας του ακινήτου όπως εμφανίζεται στο συμβόλαιο, και επιβαρύνουν τον αγοραστή. Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται στοιχίζει περίπου 5 €.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Για αγοραπωλησίες άνω των 29.347 € απαιτείται η παράσταση των δικηγόρων του πωλητή και του αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή έκαστου, ανέρχεται σε 1% για τα πρώτα 44.020 € και σε 0,5% για το ποσό μέχρι 1.467.351 €. Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος. Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων, που είναι περίπου 1% του τιμήματος. Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορεί να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω ανάλογα με την περίπτωση.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται σε 1,20% της αξίας του συμβολαίου πλέον 130 €. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί 9% στο Ταμείο Νομικών, 6% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, και 85% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. Τα αντίγραφα χρεώνονται επιπλέον 9,27 €.

Πωλητής
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν.2238/94 για το εισόδημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 Ν.2459/97 για τον ΦΜΑΠ.
 • Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31/12/1984 απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.
 • Αν το ακίνητο έχει χτιστεί μετά το 1983, απαιτείται η άδεια οικοδομής.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ της περιοχής του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο. Για την έκδοσή του απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος.
 • Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται το σχετικό απόσπασμα από την υπηρεσία του κτηματολογίου.
 • Αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε κλπ., απαιτείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.
 • Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου ή μονοκατοικίας, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.
Αγοραστής
Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα:
 • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
 • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων)
Ο ΦΜΑ καταβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, ώστε κατά την υπογραφή του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου.Ο φόρος υπολογίζεται στην αξία του συμβολαίου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή. Στην αγορά κατοικίας, για τα πρώτα 15.000 € το ποσοστό του φόρου είναι 9%, ενώ για το υπόλοιπο ποσό είναι 11%. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία, έως ποσού 65.000 € για τον άγαμο, 100.000 € για τον έγγαμο, 20.000 € για κάθε ένα από τα 2 πρώτα παιδιά και 30.000 € για το τρίτο παιδί. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται δημοτικός φόρος 3%. Τα αντίστοιχα ποσά για αγορά οικοπέδου, διαφοροποιούνται προς τα κάτω.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο 2% επί του πραγματικού τιμήματος και επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
Οφείλεται από τον πωλητή. Ο συντελεστής καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, από 0,25 ‰ ως 0,35 ‰ περίπου.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
Τα δικαιώματα του Υποθηκοφυλακείου καθορίζονται σε 4,5‰ της αξίας του ακινήτου όπως εμφανίζεται στο συμβόλαιο, και επιβαρύνουν τον αγοραστή. Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται στοιχίζει περίπου 5 €.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Για αγοραπωλησίες άνω των 29.347 € απαιτείται η παράσταση των δικηγόρων του πωλητή και του αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή έκαστου, ανέρχεται σε 1% για τα πρώτα 44.020 € και σε 0,5% για το ποσό μέχρι 1.467.351 €. Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος. Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων, που είναι περίπου 1% του τιμήματος. Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορεί να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω ανάλογα με την περίπτωση.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται σε 1,20% της αξίας του συμβολαίου πλέον 130 €. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί 9% στο Ταμείο Νομικών, 6% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, και 85% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. Τα αντίγραφα χρεώνονται επιπλέον 9,27 €.

Οι Σύμβουλοί μας
Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης Ακινήτου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Loading...